Kontakta oss!

 
 
 

Konjunkturen på uppgång i tjänstesektorn

Tillväxttakten i början av 2015 kan bli ungefär lika stark i den privata tjänstesektorn som den var under förra året, alltså kring 3,4 procent, visar Almegas Tjänsteindikator för första kvartalet. Ledande indikatorer pekar dessutom mot att takten kan bli ännu något högre senare under våren. Men trots att efterfrågan är på uppgång bromsar jobbtillväxten in - brist på personal med rätt kompetens skapar återigen flaskhalsar.

– Utöver fortsatt god efterfrågan från hushållen tog efterfrågan på olika företagstjänster bättre fart under förra året. Men uppsvinget för allt fler kunskapsintensiva branscher innebär att flaskhalsarna nu återkommer snabbt. En ökad missmatchning på arbetsmarknaden motverkar både jobb- och produktivitetstillväxt, säger Lena Hagman, chefekonom.

Tillväxten för produktionen i den privata tjänstesektorn blir ungefär lika stark under första kvartalet i år som i slutet av förra året – då låg tillväxttakten på 3,4 procent, visar Almegas Tjänsteindikator. Under hela 2014 ökade tjänsteproduktionen med 3,4 procent, vilket innebar en snabbare takt jämfört med året innan då tillväxten låg på 1,6 procent. 

Den högre tillväxten beror främst på att fler branscher inom företagstjänster tog mer fart under 2014. Styrkan i efterfrågan för flertalet branscher inom tjänstesektorn ser nu ut att hålla i sig i början av 2015. Det finns även ledande indikatorer som talar för en ännu något starkare tillväxt senare under våren.

Almega presenterar även de första resultaten från en ny, unik och nyligen genomförd enkätundersökning bland sina medlemsföretag som producerar företagstjänster. Den visar att det främst var den privata tjänstesektorn som drog upp efterfrågan på företagstjänster under andra halvåret 2014. I mindre grad kom efterfrågan från tillverknings- och byggindustrin. Däremot väntas dessa branschers efterfrågan på företagstjänster nu ta mer fart under första halvåret i år.

– Det talar också för att konjunkturen är på väg att stärkas ytterligare inom samtliga delar av ekonomin., säger Lena Hagman.

Almegas arbetsmarknadsindikator visar att jobbtillväxten inom den privata tjänstesektorn kommer att dämpas under första kvartalet i år efter förra årets starka uppgång. Trots att efterfrågan är på väg att stärkas syns en inbromsning i jobbtillväxten inom tjänstesektorn. Efterfrågan under förra året stärktes för allt fler kunskapsintensiva branscher, samtidigt som flaskhalsar i form av brist på personal med rätt kompetens återkom.

Almegas prisindikator pekar på en vändning - prisökningstakten för privata tjänster ökar något under första kvartalet i år jämfört med föregående kvartal. En bidragande orsak är ökad efterfrågan både i Sverige och på exportmarknader. Trots fortsatt hård internationell konkurrens bidrar detta till något större möjligheter för företagen att kunna höja sina priser.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Lena Hagman
chefekonom Almega
tel. 08-762 69 61, 0761-08 52 51 lena.hagman@almega.se

Linnea Kvist
branschanalytiker Almega
tel. 08-762 66 21, 070-590 34 45 linnea.kvist@almega.se

Publicerad: 2015-03-16

 
  •