Kontakta oss!

 
 
 

Hårt slag mot arbetande ungdomar och pigga pensionärer

Arbetskraftskostnaderna är redan i dag för höga. För att minska arbetslösheten bland unga krävs tvärtemot det förslag som nu lagts fram av Regeringen en ytterligare sänkning av arbetskraftskostnaderna.

En höjning av arbetsgivaravgifterna för ungdomar kommer att ge färre unga i jobb. 22 800 unga i bemanningsbranschen hotas av arbetslöshet. En väl fungerande instegsväg för ungdomar till arbetsmarknaden tas bort. Samtidigt tas även en effektiv exitväg från arbetsmarknaden bort då arbetsgivaravgifterna för äldre personer höjs, vilket resulterar i att färre äldre personer fortsätter att vara aktiva på arbetsmarknaden. Detta är effekterna av Regeringens förslag om höjda arbetsgivaravgifter.

Utanförskapet på arbetsmarknaden växer. Möjligheterna till nytt jobb ökar om man har arbetslivserfarenhet. För många unga är bemanningsbranschen den första kontakten med arbetsmarknaden och denna instegsväg är mycket viktig för den fortsatta karriären. Över en tredjedel av de personer som börjar jobba i ett bemanningsföretag har inom ett år gått vidare till ett jobb hos den arbetsgivare som de varit uthyrda till. För andra har jobbet i bemanningsföretaget lett vidare till nya möjligheter på andra platser.

Bemanningsbranschen i Sverige sätter årligen 172 000 personer i jobb genom personaluthyrning, rekrytering till slutkunder och genom omställningsuppdrag. Många av de personer som får ett arbete genom ett bemanningsföretag är ungdomar. Av de förvärvsarbetande personerna på hela arbetsmarknaden i Sverige är 12,2 procent ungdomar. Inom personaluthyrning är andelen unga mer än tre gånger så hög, 37,4 procent. Höjningen av arbetsgivaravgifterna för ungdomar kommer att ge färre unga i jobb. 

Andel unga inom Bemanningsbranschen och på hela arbetsmarkanden
Se publicerad bild i vårt nyhetsrum.

Sedan 2007 har arbetsgivaravgifterna för ungdomar varit reducerad. Detta har gjort att många kunder till bemanningsföretag valt att hyra in en yngre person utan erfarenhet, hellre än en erfarnare person som kostar mer. Genom att slopa nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för unga kommer många av bemanningsföretagens kunder att välja äldre och mer erfarna personer till sina personaluthyrningsuppdrag, då det saknas ett ekonomiskt incitament att välja den yngre personen.

___________________________________________________________________________
Arbetsgivaravgifter

I dag (gäller t o m 2015-04-30)

Födelseår                     Arbetsgivaravgift
– 1937                            0%

1938-1949               10,21%

1950-1988              31,42 %

1989-                       15,49%

 

Regeringens proposition 2014/15:50 *)

(Eventuellt ikraftträdande 2015-05-01)

Födelseår                        Arbetsgivaravgift

– 1937                                0%

1938-1949                   10,21%

1950-1990                  31,42 %

1991-1992                  15,49%

1993-                          10,21%

 

Regeringens eventuellt kommande förslag

(oklart när detta förslag kommer)

Födelseår                     Arbetsgivaravgift

Alla                               31,42 %

*) Regeringen har den 27 januari 2015 lagt en proposition med anledning av riksdagens tillkännagivande den 3 december 2014. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Forandrad-nedsattning-av-socia_H20350/

Propositionen bygger på Alliansens budgetmotion. Det är ett unikt läge och huruvida riksdagen kommer att bifalla propositionen eller inte är oklart.

Förutom arbetsgivaravgifter betalar arbetsgivare, semesterersättning, avtalspensioner och försäkring som kan uppgå till 16 – 42 % av lönesumman (ovanpå arbetsgivareavgifterna).

___________________________________________________________________________

Spegelbilden är att en fullt fungerande exitväg från arbetsmarknaden raderas. Många äldre önskar fortsätta att jobba ett tag till, även fast de passerat 65, antingen på heltid eller på deltid. Denna möjlighet minskar nu om arbetsgivaravgifterna för äldre (över 65 år) återinförs, då motivatorn för kunder att bruka äldre inhyrda är starkt kostnadsdrivet. Genom svårigheten att överföra den höjda kostnaden för arbetsgivaravgifterna på kunderna resulterar det i lägre ersättning till den äldre personen. Detta resulterar i att incitamentet försvinner för många äldre att jobba vidare, som i stället loggar ut från arbetsmarknaden.

Samtidigt som regeringen föreslår en fördyring för att anställa unga konstateras att arbetslösheten bland ungdomar är 24 procent. Att höja kostnaderna för att anställa unga innebär ett steg bort från möjligheten att komma till rätta med problemet både genom själva kostnadsökningen och genom den osäkerhet och ryckighet i politiken som förslaget innebär.

– Vi ser att höjningen av arbetsgivaravgifterna för unga kommer att öka den redan höga ungdomsarbetslösheten, säger Henrik Bäckström. I bemanningsbranschen handlar det om 22 800 personer och det finns en påtaglig risk för att huvuddelen av dessa personer kommer att gå ut i arbetslöshet om höjningarna av arbetsgivaravgifterna genomförs. På motsvarande vis kan huvuddelen av de 2 100 personer som är över 65 år komma att lämna arbetsmarknaden som en effekt av höjningen av arbetsgivaravgifterna för äldre.

– För de unga inom bemanningsbranschen ökas kostnaderna med 976 miljoner kronor per år på grund av regeringens förslag för höjd arbetsgivaravgift. Det motsvarar en kostnadsökning med 43 000 kronor per person och år, fortsätter Henrik Bäckström.

– Sänkningen av arbetsgivaravgiften har medfört en positiv sysselsättningseffekt för unga; fler anställdes då arbetskraftskostnaden sänktes och därmed priset för att hyra in unga sänktes. Kunderna till och med ringde och krävde lägre priser när de 2007 hörde att bemanningsföretagens kostnader för yngre personal sänktes, säger Henrik Bäckström.

– En höjning av arbetsgivaravgifternamedför istället en negativ sysselsättningseffekt, som är betydligt större än vad den ursprungliga positiva effekten var, fortsätter Henrik.

Varför är det så?

– Jo, för att löner är generellt flexibla uppåt, men mycket stela nedåt. En ökning av arbetskraftskostnaden innebär inte att lönerna kan anpassas nedåt, så att arbetskraftskostnaden för bemanningsföretaget skulle bli densamma som innan ökningen. Detta innebär att bemanningsföretagets redan mycket små marginaler (generellt några få procent) äts upp om man inte lyckas höja det pris som kunden betalar, berättar Henrik.

– Nu är det ju inga kunder som ringer och säger; vi vill betala högre pris för våra inhyrda unga eftersom regeringen har höjt arbetsgivaravgifternaför unga, förklarar Henrik.

– Det är ju så att kunden istället säger; "priset för äldre med erfarenhet är detsamma som priset för unga oerfarna. Då hyr vi i ställe in de äldre".

 – Att begränsa antalet ungdomar och äldre på arbetsmarknaden är mycket anmärkningsvärt, då antalet arbetade timmar i ekonomin enligt ekonomer måste öka, samtidigt som fler lämnar arbetsmarknaden i förhållande till de som träder in. Att täppa till både stimulerande inflöde och minskande utflöde från aktivt arbetsliv är ur samhällsekonomiskt perspektiv oförsvarbart oberoende av politisk inriktning. Det är oförsvarbart ur ren och pur samhällsekonomisk synvinkel, avslutar Henrik.

Publicerad: 2015-01-31

 
  •