Ökad ungdomsarbetslöshet efter slopad reduktion av sociala avgifter

Borttagandet av reduktionen av sociala avgifter för ungdom kommer att ge färre antal ungdomar i jobb. En väl fungerande instegsväg för ungdomar till arbetsmarknaden tas bort. Samtidigt tas även en effektiv exitväg från arbetsmarknaden bort då de sociala avgifterna för äldre personer höjs, vilket resulterar i färre äldre personer är aktiva på arbetsmarknaden.

Bemanningsbranschen i Sverige sätter årligen 172 000 personer i jobb genom personaluthyrning, rekrytering till slutkunder och genom omställningsuppdrag. Många av de personer som får ett arbete genom ett bemanningsföretag är ungdomar. Av de förvärvsarbetande personerna i Sverige är 12,2 procent ungdomar på hela arbetsmarknaden. Inom personaluthyrning är andelen unga mer än tre gånger så hög, 37,4 procent. Borttagandet av reduktionen av sociala avgifter för ungdom kommer att ge färre antal ungdomar i jobb.

Under en tid har socialavgifterna för ungdomar varit lägre jämfört med för äldre personer. Detta har gjort att många kunder till bemanningsföretag valt att hyra in en yngre person som har en lägre kostnad hellre än en mer erfaren person som kostar mer. Genom att slopa nedsättningen av socialavgifterna för unga kommer många av bemanningsföretagens kunder att välja äldre och mer erfarna personer till sina personaluthyrningsuppdrag då det saknas ett ekonomiskt incitament för att välja den yngre personen.

För många unga personer är bemanningsbranschen en första väg in på arbetsmarknaden och denna instegsväg är mycket viktig att ha för den fortsatta karriären. Över en tredjedel av de personer som börjar jobba i ett bemanningsföretag har inom ett år gått vidare till ett jobb hos den arbetsgivare som de varit uthyrd till.

Spegelbilden är att en stilfull exitväg från arbetsmarknaden raderas. De över 65 år drabbas lika hårt då arbetsgivaravgifterna för dessa återinförs, vilket ger lägre ersättning och därmed försvinner incitamentet att jobba.

I budgetpropositionen - som nyligen lämnats finns ett förslag om borttagande av nedsättningen av socialavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, för personer som vid årets ingång inte har fyllt 26 år slopas - konstateras att arbetslösheten bland ungdomar i utgångsläget är 24 procent. Orsakerna bakom detta är många och komplexa. Att höja kostnaderna för att anställa unga innebär ett steg bort från möjligheten att komma till rätta med problemet både genom själva kostnadsfördyringen och genom den osäkerhet och ryckighet i politiken, som förslaget innebär.

Vi ser att borttagande av nedsättningen av socialavgifterna för unga kommer att öka på den reda höga arbetslösheten hos ungdomar. För bemanningsföretag handlar det om 22 800 personer och det finns en påtaglig risk för att huvuddelen av dessa personer kommer att gå ut i arbetslöshet om detta förslag genomförs. På motsvarande vis kommer huvuddelen av de 2 100 personer som är över 65 år att lämna arbetsmarknaden som en effekt av återinförandet av arbetsgivaravgifterna.

Att begränsa antalet ungdomar och äldre på arbetsmarknaden är mycket märkligt, då antalet arbetade timmar i ekonomin enligt ekonomer måste öka, samtidigt som många lämnar arbetsmarknaden i förhållande till de som träder in. Att täppa till både stimulerande inflöde och minskande utflöde från aktivt arbetsliv är ur samhällsekonomiskt perspektiv oförsvarbart oberoende av politisk inriktning. Det är oförsvarbart ur ren och pur samhällsekonomisk synvinkel.

För ytterligare information kontakta
Henrik Bäckström
Förbundsdirektör
08 762 69 68 / 0703456968

Hans Uhrus
Näringspolitisk chef
0768950101
hans.uhrus@almega.se

Cecilia Malmström
Presschef
0703456895
cecilia.malmstrom@almega.se

Vår bransch sätter årligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

www.svenskamodellen.org

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 500 medlemsföretag, varav 440 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

Publicerad: 2014-10-27

 
  •